• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế bảo vệ môi trường


 

Công văn 2008/TCT-KK năm 2018 về kê khai điều chỉnh bổ sung thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2008/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/TCT-KK
V/v: kê khai điều chỉnh bổ sung thuế BVMT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Ngày 06/3/2018, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 262/CT-KK đề ngày 22/01/2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc phân chia thuế bảo vệ một trường (BVMT) giữa Ngân sách Trung ương (NSTW) và Ngân sách địa phương (NSĐP). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ,

Theo nội dung trình bày tại công văn số 262/CT-KK, Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình đã kê khai số thuế bảo vệ môi trường phát sinh phải nộp trong năm 2015, 2016 đi với mặt hàng xăng, du sản xuất trong nước và nộp đủ số thuế phải nộp theo các tiểu mục thu thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng, dầu sản xuất trong nước (tiểu mục 2001, 2002, 2004). Số thuế đã nộp được hạch toán 100% số thu ngân sách tỉnh Thái Bình. Sang năm 2017, Công ty có nhu cầu kê khai điều chỉnh giảm số thuế phát sinh phải nộp này tại Thái Bình để kê khai tại Thành phố Cần Thơ theo quy định thì Cục Thuế tỉnh Thái Bình hướng dẫn Công ty xác định và bổ sung điều chỉnh giảm s thuế bảo vệ môi trường phát sinh phải nộp đối với mặt hàng xăng dầu sản xuất trong nước đã kê khai (tiểu mục 2001, 2002, 2004).

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Thái Bình phối hợp với Cục Thuế Thành phố Cần Thơ kiểm tra thực tế phát sinh hoạt động của Công ty tại Thái Bình và tại thành phố Cần Thơ, đảm bảo việc xuất hóa đơn bán hàng, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường của Công ty đối với số liệu điều chỉnh phát sinh tại hai địa phương đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Cần Thơ (để thực hiện);
- Vụ: CS, PC
, DNL(TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK
2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
...
5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2008/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 25/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2008/TCT-KK

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383348