• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 20153/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 20153/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 20153/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH HOKUYO PRECISION Việt Nam
(Địa chỉ: Lô 42-2 khu công nghiệp Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội.
MST: 2500242226)

Trả lời công văn số 2015-002/CV-HPV ngày 04/03/2015 của Công ty hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt nam.

+ Tại Khoản 1, Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đi tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đi tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

+ Tại Điều 6, Điều 7 quy định đối tượng chịu thuế GTGT, thu nhập chịu thuế TNDN.

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định

+ Tại Tiết d, Khoản 3, Điều 10 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng ln phát sinh:

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nht là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.”

+ Tại Tiết a, Khoản 3, Điều 20 quy định:

“3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

a) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có th đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng ln phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.”

+ Tại Khoản 2, Điều 26 quy định thời hạn nộp thuế:

“2. Thi hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thm quyn khác...”

+ Tại Khoản 2, Điều 34 quy định về việc xác định tiền chậm nộp tiền thuế:

“2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2013 thì tiền chậm nộp được tính như sau:

0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ 90 (chín mươi);

0,07% mỗi ngày tính trên s tiền thuế chậm nộp kể từ ngày chậm nộp thứ 91 (chín mươi mốt) trở đi...”

- Căn cứ Khoản 9, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đi, b sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đi, b sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ.

“9. Sửa đi, b sung khoản 2 Điu 34 như sau:

2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

a) Đối vi khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% s tiền thuế chậm nộp tính trên mi ngày chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế s 78/2006/QH11, Luật sửa đi, b sung một số điu của Luật quản lý thuế s 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đi, b sung một s điều của các luật về thuế s 71/2014/QH13.”

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty TNHH HOKUYO PRECISION Việt Nam có ký hp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với Công ty TNHH HOKUYO PRECISION tại Nhật Bản là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam (gọi tắt là nhà thầu nước ngoài), theo quy định tại hợp đồng, ngoài phí dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Công ty TNHH HOKUYO PRECISION Việt Nam phải thanh toán tiền thuê khách sạn, tiền vé máy bay, chi phí đi lại... của các chuyên gia Nhật Bản sang làm việc tại Việt Nam cho Công ty mẹ thì các khoản chi phí này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 nêu trên.

Trường hợp Công ty chưa thực hiện khấu trừ nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài thì ngoài số tiền thuế phải nộp thay nhà thầu nước ngoài, Công ty phải tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Đối với khoản tiền thuế chậm nộp phát sinh trước ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. Từ ngày 01/01/2015 đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp theo quy định tại Khoản 9, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ với phòng kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20153/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20153/CT-HTr

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279060