• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2029/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 2029/UBND-ĐT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2029/UBND-ĐT
V/v thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 3381/SXD-HT ngày 05/5/2020 của Sở Xây dựng báo cáo công tác tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố (gửi kèm bản chụp),

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc việc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố theo đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản số 3381/SXD-HT ngày 05/5/2020. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động và chịu trách nhiệm về phương án, danh mục tuyến đường, khối lượng duy trì vệ sinh thường xuyên và không thường xuyên công tác tưới nước rửa đường phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách của quận, huyện, thị xã; đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí; không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút; không tưới nước rửa đường trong ngày mưa; tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện tưới nước rửa đường theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Xây dựng rà soát, cân đối bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- PCT UBNDTP Nguyễn Thế Hùng;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVP, ĐT, KT, TK&BT;
- Lưu: VT, ĐTTịnh.
(5435)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2029/UBND-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 29/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2029/UBND-ĐT

34

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445431