• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2031/TTg-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy kính siêu trắng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2031/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2031/TTg-KTN
V/v chủ trương ĐTXD các dự án nhà máy kính siêu trắng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 1304/BXD-KHTC ngày 30 tháng 6 năm 2016) và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2997/BTNMT-ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2016), Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 3042/BKHCN-CNN ngày 14 tháng 7 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Công văn số 1793/UBND-XDCB ngày 11 tháng 7 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công văn số 8429/UBND-VP ngày 05 tháng 10 năm 2016) về chủ trương đầu tư xây dựng các dự án nhà máy kính siêu trắng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng, công suất 1.500 tấn/ngày tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (giai đoạn 1, công suất 600 tấn/ngày, thực hiện trong 3 năm 2016- 2018; giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày, thực hiện trong 4 năm 2019-2022) và Dự án Nhà máy kính cán siêu trắng, công suất 600 - 650 tấn/ngày tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh như đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của các cơ quan liên quan tại các công văn nêu trên.

2. Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, KH&CN, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN N
guyễn Cao Lục.
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3) B
ình. 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2031/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2031/TTg-KTN

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329610