• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hóa chất


 

Công văn 20393/QLD-KD năm 2014 triển khai Thông tư 19/2014/TT-BYT về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 20393/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20393/QLD-KD
V/v triển khai Thông tư 19/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Đồng Tháp (Domesco)

Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 677/CV-ĐK/DMC đề ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc triển khai Thông tư 19/2014/TT-BYT , Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Ngày 02/6/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BYT quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 19/2014/TT-BYT). Thông tư 19/2014/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2014.

1. Về việc mua, bán thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất của các Doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc

Doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc là một doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (hình thức bán buôn). Nếu doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Khoản 4 Điều 6 và thực hiện việc phân phối thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn tỉnh, thành phố và nhà thuốc thuộc chuỗi của doanh nghiệp thì được coi như là một cơ sở bán buôn được chỉ định.

Trường hợp Doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc mua thuốc chỉ để cung cấp trong chuỗi nhà thuốc của doanh nghiệp thì Doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc được phép mua thuốc trực tiếp từ công ty sản xuất, công ty nhập khẩu hoặc từ doanh nghiệp được công ty sản xuất, công ty nhập khẩu chỉ định bán buôn thuốc trên địa bàn. Trong trường hợp này, ngoài việc bán cho Doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc thì nhà sản xuất, nhà nhập khẩu được phép chỉ định một doanh nghiệp đủ điều kiện bán buôn thuốc thực hiện phân phối thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp đó đăng ký kinh doanh.

2. Về việc cấp phát và sử dụng thuốc tại trạm y tế xã, phường:

Trạm y tế xã, phường là một cơ sở khám, chữa bệnh. Việc sử dụng thuốc trong cấp cứu và sử dụng thuốc cho bệnh nhân theo nguồn bảo hiểm y tế chi trả theo chức năng nhiệm vụ được phân công phải tuân theo các hướng dẫn chuyên môn. Theo đó, trạm y tế, xã phường được cấp phát, sử dụng thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất trong Danh mục cơ số thuốc cấp cứu ban hành kèm theo Quyết định số 5231/QĐ-BYT ngày 28/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, xử lý cấp cứu tai biến sản khoa”.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn không được cấp phát các thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất không thuộc các hướng dẫn điều trị mà bắt buộc thực hiện ở tuyến xã, các danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả được phê duyệt sử dụng ở tuyến xã.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Sở Y tế Đồng Tháp (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD (Hn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Điều 6. Bán buôn
...

4. Cơ sở đáp ứng các điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định tại Chương II của Luật dược, Chương IV Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược được mua, bán thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất; phải lập và ghi chép đầy đủ các hồ sơ sau đây:

a) Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất thực hiện theo quy định tại mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20393/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20393/QLD-KD

398

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261054