• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 2045/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2045/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6474/TTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bến Tre, công văn số 280/CT-KTr ngày 09/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre báo cáo về vướng mắc tại công văn số 6474/TTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc thuế GTGT đầu ra của phần chi phí đền bù, hỗ trợ người dân và lãi vay trong quá trình xây dựng 10 cầu trên đường tỉnh 883 - Bình Đại - Bến Tre. Về vấn đề này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm g Khoản 1 Điều 7 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về giá tính thuế GTGT:

“g) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;”

Tại Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về giá tính thuế:

“9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phân công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.”

Căn cứ các quy định trên và theo nội dung Hợp đồng xây dựng - chuyển giao giữa Sở Giao thông Vận tải Bến Tre và Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Nam (Nhà đầu tư), dự toán theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi phí lãi vay do Nhà đầu tư chi trả, sau đó được Ủy ban nhân dân tỉnh thanh toán lại cho Nhà đầu tư đúng bằng khoản chi phí Nhà đầu tư đã chi ra.

Ngoài ra, trong hợp đồng và dự toán ban đầu cũng như trong quyết toán hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã không tính đến thuế GTGT đầu ra đối với khoản chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí lãi vay. Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre là đối với phần chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí lãi vay được loại trừ trong giá tính thuế GTGT của công trình xây dựng 10 cầu trên đường tỉnh 883 - Bình Đại-Bến Tre.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 7. Giá tính thuế

...

9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

Ví dụ 32: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, tổng giá trị thanh toán chưa có thuế GTGT là 1.500 triệu đồng, trong đó giá trị vật tư xây dựng chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT là 1.500 triệu đồng.

b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT.

Ví dụ 33: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình không bao thầu giá trị vật tư xây dựng, tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 1.500 triệu đồng, giá trị nguyên liệu, vật tư xây dựng do chủ đầu tư A cung cấp chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là 500 triệu đồng (1.500 triệu đồng – 1.000 triệu đồng).

c) Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.

Ví dụ 34: Công ty dệt X (gọi là bên A) thuê Công ty xây dựng Y (gọi là bên B) thực hiện xây dựng lắp đặt mở rộng xưởng sản xuất.

Tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 200 tỷ đồng, trong đó:

- Giá trị xây lắp: 80 tỷ đồng

- Giá trị thiết bị bên B cung cấp và lắp đặt: 120 tỷ đồng

- Thuế GTGT 10%: 20 tỷ đồng {= (80 + 120) x 10%}

- Tổng số tiền bên A phải thanh toán là: 220 tỷ đồng

- Bên A:

+ Nhận bàn giao nhà xưởng, hạch toán tăng giá trị TSCĐ để tính khấu hao là 200 tỷ đồng (giá trị không có thuế GTGT)

+ Tiền thuế GTGT 20 tỷ đồng được kê khai, khấu trừ vào thuế đầu ra của hàng hóa bán ra hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp bên A nghiệm thu, bàn giao và chấp nhận thanh toán cho bên B theo từng hạng mục công trình (giả định phần giá trị xây lắp 80 tỷ đồng nghiệm thu, bàn giao và được chấp nhận thanh toán trước) thì giá tính thuế GTGT là 80 tỷ đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Giá tính thuế

1. Giá tính thuế được quy định như sau:

...

g) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2045/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2045/TCT-CS

378

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279040