• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Mức lương cơ sở

 

Công văn 2046/BHXH-CSYT năm 2016 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2046/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- B
o hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân
n;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây viết tắt là BHXH các tỉnh)

 

Ngày 26/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ s đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành k từ ngày 15/7/2016 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000 đồng/tháng. Đ thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Ngưi có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một ln khám, cha bệnh thp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đi tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đng) tương đương 40 tháng lương tối thiu.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm ln hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

4. Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

Đề nghị BHXH các tỉnh hướng dẫn các cơ s khám, chữa bệnh BHYT thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi ca người bệnh BHYT theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
ng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó T
ng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT,
TTKT, DVT, KTNB, TT;
- Lưu: VT, CSYT (3b)
.

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ TNG GIÁM ĐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2046/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 06/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT.

Đây là nội dung được quy định tại Công văn 2046/BHXH-CSYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Theo đó:

  • Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định không phải thực hiện cùng chi trả khi có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (15% mức lương cơ sở);
  • Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn là 48.400.000 đồng (40 tháng lương tối thiểu);
  • Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng;
  • Từ ngày 01/5/2016 áp dụng các quy định nêu trên.

Công văn 2046/BHXH-CSYT  được ban hành ngày 06/6/2016.

Từ khóa: Công văn 2046/BHXH-CSYT

1.686

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
313791