• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 2049/BGTVT-VT năm 2014 kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 2049/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/BGTVT-VT
V/v: Kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến xe ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Các Vụ: Vận tải, KHCN, ATGT, Thanh tra Bộ;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Qua đánh giá kết quả công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ và tình hình đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong năm 2013 và 02 tháng đầu năm 2014 nhận thấy mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực song hoạt động điều hành và quản lý vận tải cần phải được tiếp tục rà soát và chấn chỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải:

a. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tại địa phương, đến hết ngày 30/4/2014 phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, kiên quyết không để lái xe không đủ tiêu chuẩn sức khỏe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải.

b. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các địa phương phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động thực hiện việc khám sức khỏe cho lái xe, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

c. Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình khám sức khỏe của lái xe và báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31/5/2014. Báo cáo cần nêu rõ về số lượng lái xe kinh doanh vận tải, tình hình khám sức khỏe cho lái xe, số lượng lái xe không đủ điều kiện sau khi rà soát, danh sách và đánh giá các địa phương thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác khám sức khỏe cho lái xe; đánh giá về đội ngũ lái xe hiện nay và các kiến nghị để nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

2. Rà soát và chấn chỉnh hoạt động của các bến xe ô tô khách:

a. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát toàn bộ tình hình vận tải trên các tuyến vận tải hành khách cố định thuộc thẩm quyền quản lý, tính toán, công bố số chuyến xe tối đa được khai thác trên tuyến và từ các đầu bến xe theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 của Bộ GTVT; tiến hành kiểm tra, rà soát làm thủ tục công bố lần đầu, công bố lại (nếu có sự thay đổi) đối với tất cả các bến xe khách trên địa bàn theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe ô tô khách quy định tại Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ GTVT; phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự trong và ngoài bến xe.

b. Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ ATGT, Tổng cục ĐBVN thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất một số bến xe lớn, xử lý nghiêm các vi phạm tại các bến xe này, hoàn thành trước 20/4/2014.

c. Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở Giao thông vận tải khẩn trương đánh giá việc thực hiện quy hoạch bến xe tại các địa phương, các mô hình quản lý và điều hành bến xe có hiệu quả để nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe ô tô khách theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không ghép lẫn các nội dung quản lý nhà nước trong Quy chuẩn kỹ thuật, báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31/5/2014.

3. Tăng cường quản lý phương tiện vận tải và nâng cao hiệu quả công tác đăng kiểm:

a. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố khẩn trương lấy từ trang thông tin điện tử của Bộ GTVT (www.mt.gov.vn) danh sách xe ô tô tải đã sản xuất, nhập khẩu hoặc cải tạo có thể tích thùng lớn trước thời điểm Thông tư 32/2012/TT-BGTVT và Thông tư 29/2012/TT-BGTVT có hiệu lực, ra thông báo yêu cầu tất cả các chủ xe nêu trên có cam kết bằng văn bản gửi về Sở GTVT, Phòng Cảnh sát Giao thông trước ngày 31/3/2014 trong đó cam kết không vi phạm chở quá tải trọng cho phép, nếu vi phạm và bị xử phạt sau 02 lần sẽ tự hoán cải thùng hàng, xi téc có thể tích phù hợp quy định của Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT .

b. Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát và chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, đặc biệt là đạo đức, tác phong, thái độ của đăng kiểm viên; thực hiện kế hoạch đào tạo và bố trí cán bộ làm công tác đăng kiểm phù hợp để nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới, hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra.

c. Trước 30/3/2014, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải thực hiện xong việc niêm yết đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ảnh về tiêu cực tại các trung tâm kiểm định.

d. Giao Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Vụ: Vận tải, KHCN, ATGT lập đoàn kiểm tra một số trung tâm kiểm định, xử lý nghiêm các sai phạm của tập thể, cá nhân trong kiểm định xe cơ giới theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và giao Vụ Vận tải là đầu mối theo dõi và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện chỉ đạo tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp, PCT UBATGTQG;
- Văn phòng UBATGTQG;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Báo Giao thông; Trung tâm CNTT;
- Lưu VT, VTải (3).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Điều 15. Đăng ký khai thác và điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên tuyến
...

2. Cơ quan quản lý tuyến:

a) Định kỳ vào 31 tháng 3 hàng năm, Sở Giao thông vận tải công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở tổng số chuyến xe tối đa được khai thác trên tuyến trong 12 (mười hai) tháng tiếp theo, giãn cách chạy xe tối thiểu giữa các chuyến xe và biểu đồ chạy xe đang khai thác của từng tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý, phù hợp với các quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Sở Giao thông vận tải quản lý tuyến nội tỉnh và phối hợp với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia quản lý tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo nguyên tắc:

Sở Giao thông vận tải chủ động thực hiện các nội dung quản lý tuyến trên địa bàn địa phương; Sở Giao thông vận tải nơi phát sinh các vấn đề về quản lý vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải địa phương đầu tuyến bên kia để xử lý, giải quyết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2049/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 28/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2049/BGTVT-VT

382

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240006