• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 2051/BHXH-TT tuyên truyền ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2051/BHXH-TT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/BHXH-TT
V/v: tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 1/7/2014

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là sau khi Luật BHYT sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 13, thông qua tại Kỳ họp thứ VII. Nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn hoạt động tuyên truyền với một số nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Làm cho toàn thể nhân dân cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn ý nghĩa quan trọng của ngày BHYT Việt Nam. Khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật BHYT.

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành đồng bộ, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực.

II. CHỦ ĐỀ

"Toàn dân thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế"

III. NỘI DUNG

1. Các hoạt động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức

1.1. Phối hợp với Vụ BHYT - Bộ Y tế:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi.

- Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1/7/2014.

1.2. Phối hợp với Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương), đề xuất định hướng công tác tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam đối với hệ thống tuyên giáo, cũng như đối với các cơ quan báo chí và phát thanh - truyền hình trên phạm vi cả nước. Những nội dung cần tập trung tuyên truyền là: Nội dung Luật BHYT sửa đổi.

1.3. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin công tác tuyên giáo tổ chức báo cáo chuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật BHYT sửa đổi và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT 6 tháng đầu năm 2014, cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các tỉnh, thành phố.

1.4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng: đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi.

2. Đối với Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH

- Tăng số tin bài tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi.

- Ra số chuyên đề về ngày BHYT Việt Nam 1/7.

- Tiếp tục tuyên truyền về nội dung chính của Luật BHYT sửa đổi.

3. BHXH các tỉnh, thành phố

3.1. Báo cáo với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những nội dung quan trọng của Luật BHYT sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Đề xuất các giải pháp nhằm tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT tại mỗi địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố để tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” và Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

3.2. Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1/7 trên địa bàn thông qua việc chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình, các cơ quan truyền thông ở địa phương thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm... tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật BHYT sửa đổi, về những mục tiêu thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân mà Chính phủ đã đề ra.

3.3. Tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường, phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, trụ sở cơ quan BHXH các cấp, các cơ sở KCB cho người có thẻ BHYT trên địa bàn... để tuyên truyền về Ngày BHYT Việt Nam 1/7 theo các thông điệp sau:

1- “Toàn dân thực hiện tốt Luật BHYT”;

2- “BHXH, BHYT- Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội”;

3- “Sức khỏe cộng đồng gắn liền với BHYT toàn dân

4- “Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân”.

Thời gian treo từ ngày 25/6/2014 đến hết ngày 10/7/2014 (BHXH Việt Nam khuyến khích triển khai hoạt động này theo phương thức xã hội hóa).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên truyền: chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT xây dựng nội dung chi tiết của từng hoạt động; phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện, kinh phí và mời thành phần tham gia các hoạt động trên; phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức triển khai tốt các nội dung trên. Hướng dẫn các địa phương tuyên truyền về BHYT.

3. Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai các hoạt động tuyên truyền Ngày BHYT Việt Nam 1/7/2014.

4. BHXH các tỉnh, thành phố: chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức các nội dung, hình thức tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam tại địa phương.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam (qua Ban Tuyên truyền trước ngày 31/7/2014). Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Ban Tuyên truyền - BHXH Việt Nam - 150 Phố Vọng - Thanh Xuân - Hà Nội, điện thoại: 04 36285231.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH: BQP, CAND;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, TT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2051/BHXH-TT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2051/BHXH-TT

296

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234830