• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Công văn 2054/BTP-KHTC năm 2020 về đôn đốc báo cáo việc lập kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 2054/BTP-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/BTP-KHTC
V/v đôn đốc báo cáo việc lập kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp.

Ngày 19/3/2020, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 981/BTP-KHTC về việc lập kế hoạch đầu tư vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Theo đó, Bộ đã hướng dẫn chi tiết các nội dung lập kế hoạch theo quy định của pháp luật đầu tư công. Thời hạn chậm nhất các đơn vị gửi hồ sơ về Bộ Tư pháp là 31/5/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều các đơn vị chưa có thông tin báo cáo gửi về Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) (Chi tiết danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo theo Phụ lục đính kèm).

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung về lập kế hoạch đầu tư vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 981/BTP-KHTC và gửi báo cáo về Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) chậm nhất 20/6/2020. Quá thời hạn nêu trên, đơn vị nào vẫn chưa thực hiện việc báo cáo được hiểu là không có nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật đầu tư công.

Bộ thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Mai Lương Khôi (để báo cáo);
- Cổng TT điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phan Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO
V/v lập Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành đề đầu tư

STT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I

Khối các cơ sở đào tạo

1

Trường Đại học Luật Hà Nội

2

Học viện Tư pháp

3

Trường TCL Vị Thanh

4

Trường TCL Thái Nguyên

5

Trường TCL Đồng Hới

II

Khối các đơn vị thuộc Bộ

1

Báo Pháp luật Việt Nam

2

Nhà Xuất bản Tư pháp

3

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

4

Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia

5

Viện Khoa học pháp lý

6

Tổng cục Thi hành án dân sự

III

Các Cục có đơn vị sự nghiệp trực thuộc

2

Cục Đăng ký QGGDBĐ

3

Cục Trợ giúp pháp lý

4

Cục Công nghệ thông tin

6

Cục Bồi thường nhà nước

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2054/BTP-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2054/BTP-KHTC

338

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446333