• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp


 

Công văn 2055/BHXH-TCKT năm 2019 về chấn chỉnh việc mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2055/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055/BHXH-TCKT
V/v chấn chỉnh việc mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội;
- Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin.
(Gọi chung là các đơn vị)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Khoản 2 Điều 26 Quy chế chi tiêu nội bộ và trích lập các quỹ đối với các đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-BHXH ngày 25/02/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định đối với chi bảo hiểm tài sản và phương tiện làm việc: “Các đơn vị chỉ thực hiện mua bảo hiểm bắt buộc”. Tuy nhiên, qua công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018 một số đơn vị đã mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Chấn chỉnh ngay việc thực hiện mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô không đúng quy định của Ngành. Các đơn vị chỉ mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe ô tô và quyết toán theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Ngành.

2. Đối với các đơn vị đã mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô và quyết toán từ nguồn kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chuyển sang quyết toán từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCKT (02 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Khương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2055/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 14/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2055/BHXH-TCKT

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
424258