• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng


 

Công văn 2061/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2061/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2061/TCHQ-GSQL
V/v nhập khu máy móc, thiết b, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hi quan tỉnh, thành phố.

Nhằm quản lý cht chẽ máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng, tránh việc lợi dụng các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư để đưa vào Việt Nam máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, làm tăng giá thành sản phm, gây ô nhiễm môi trưng, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm túc Quyết định s 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Tng cục Hải quan thông báo ti các đơn v nội dung sau:

Hiện nay, Tổng cục Hi quan đã hoàn thành việc xây dựng gii pháp kỹ thut trên hệ thng VNACCS/VCIS đ quản lý máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng nhập khu. Theo đó, t ngày 01/4/2020, khi thực hiện đúng ký tờ khai hải quan nhập khu đối vi hàng hóa thuộc chương 84 hoặc chương 85 thì người khai hải quan khai báo vào ô th nht trong 05 ô khai các mã văn bn pháp quy theo nguyên tắc:

- Với hàng hóa chưa qua sử dụng sẽ khai mã “MO;

- Vi hàng đã qua sử dụng sẽ khai mã “CU.

Trường hợp người khai hi quan không khai báo theo nguyên tắc trên thì hệ thng sẽ từ chi đăng ký t khai của doanh nghiệp.

Tng cục Hải quan thông báo để các đơn v biết và hướng dẫn người khai hải quan thực hiện; đồng thời nm yết công khai nội dung công văn này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để ngưi khai hải quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
trưởng Vũ Thị Mai (đ b/c);
- L
ãnh đạo Tổng cục Hải quan (để ch đạo);
- C
c: CNTT&TKHQ, QLRR (để t/hiện);
- Website Tng cục Hải quan (đ đăng ti);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2061/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2061/TCHQ-GSQL

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438964