• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2069/BNN-TCCB hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2069/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2069/BNN-TCCB
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ĐTBD thường xuyên năm 2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ;
- Các Vụ: Tổ chức cán bộ; Pháp chế
- Các Tổng cục: Thủy lợi; Phòng, chống thiên tai; Thủy sản; Lâm nghiệp.
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi; Quản lý xây dựng công trình; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.
- Các Trường: Đại học Lâm nghiệp; Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình; Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
- Trung tâm Tin học và Thống kê

Căn cứ Công văn số 406/BNV-ĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; Quyết định số 705/QĐ-BNN-TC ngày 01/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 2); Quyết định số 831/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên năm 2018 như sau:

1. Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng

a) Văn phòng Bộ

- Quản lý nguồn kinh phí được giao để hỗ trợ thanh toán chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức các Vụ, Văn phòng Bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; thanh toán kinh phí phục vụ công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng như hội nghị, hội thảo, họp, kiểm tra, công tác phí và kinh phí tổ chức tập huấn của các đơn vị chức năng theo quy định;

- Đối với nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tổ chức các lớp tập huấn, đơn vị khn trương lập dự toán kinh phí chi tiết trình Bộ phê duyệt theo quy định.

b) Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ. Phối hợp với Văn phòng Bộ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

- Đối với nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tổ chức các lớp tập huấn, đơn vị khẩn trương lập dự toán kinh phí chi tiết trình Bộ phê duyệt theo quy định.

c) Các Tổng cục, Cục và Thanh tra Bộ

- Sử dụng nguồn kinh phí được giao đthanh toán chi phí cho công chức của các đơn vị được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

d) Vụ Pháp chế, Trường Đại học Lâm nghip, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình; Trường Cao đng Lương thực - Thực phẩm, Trung tâm Tin học và Thống kê

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lập kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện.

- Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao, khn trương lập dự toán kinh phí chi tiết trình Bộ (Văn phòng Bộ/Vụ Tài chính) đi với nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện theo quy định.

2. Yêu cầu báo cáo định kỳ

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch báo cáo định kỳ dưới đây về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Tài chính) để tổng hợp báo cáo chung về đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và lập kế hoạch kinh phí năm 2019:

- Đối với nhiệm vụ tổ chức các lớp tập huấn được giao chủ trì thực hiện: Báo cáo kết quả đã thực hiện hoặc ước thực hiện năm 2018 (số lượng và thành phần học viên, đánh giá kết quả thực hiện theo mẫu đính kèm), dự kiến kế hoạch và kinh phí năm 2018 (nếu có) trước ngày 20/10/2018;

- Đi với nhiệm vụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức viên chức; xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học gắn với quy hoạch đào tạo đội ngũ công chức, viên chức trình độ sau đại học của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đề nghị đơn vị gửi báo cáo đánh giá, Đề án về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/10/2018.

- Đối với việc sử dụng nguồn kinh phí được giao để cử công chức của đơn vị đi đào tạo, bồi dưỡng: Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cụ thể (tên công chức, tên khóa học, cơ sở đào tạo, thời gian học, skinh phí đã chi trả) và lập kế hoạch chi tiết cho năm 2019 (dự kiến số lượng công chức cử đi, dự kiến khóa học và dự kiến kinh phí) trước ngày 10/12/2018. Đối với các đơn vị không gửi báo cáo và kế hoạch đúng hạn, Bộ sẽ không bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.

Địa chỉ liên hệ trong quá trình thực hiện: Đ/c Trần Anh Thư, Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ - ĐT: 08048121; Email: thuta.tccb@mard.gov.vn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đcác cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ tr
ưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ tr
ưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Vụ Tài chính (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB. (25 b
n)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Hồng Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2069/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 14/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2069/BNN-TCCB

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378760