• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 207/TTg-NN năm 2018 về bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 207/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/TTg-NN
V/v bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 203/BKHĐT-KTDV ngày 10 tháng 01 năm 2018 về bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch sân golf trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hình thành, tiêu chí xây dựng nêu tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2012 và các pháp luật khác có liên quan đến ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng và kinh doanh sân golf theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Chính phủ xem xét, quyết định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TP, TNMT, NN&PTNT, VHTTDL;
- UBND các tỉn
h, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các V: TH, KTTH, QHĐP, KGVX, CN, PL;
- Lưu: VT, NN (2) Th.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ TH TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 207/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 207/TTg-NN

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374751