• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 20713/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 20713/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 20713/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH First Rubber (Việt Nam)
(Địa chỉ: Lô 49G, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
MST: 0105899433)

Trả lời công văn số CV-FRVN/02-2015 của Công ty TNHH First Rubber (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 3 Điều 5 quy định về văn bản giao dịch với cơ quan thuế:

“3. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế được thực hiện thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”

+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định về tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế:

“3. Trường hợp h sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.”

+ Tại Khoản 3 Điều 10 quy định chung về khai thuế, tính thuế:

“3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

+ Tại Khoản 4 Điều 12 quy định về khai thuế TNDN:

“4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu s 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi hình thức sở hữu, giải thể, chm dứt hoạt động. ...”

Căn cứ quy định trên, trường hp Công ty TNHH First Rubber (Việt Nam) đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN đúng thời hạn thông qua giao dịch điện tử cho cơ quan thuế thì Công ty không phải nộp bản giấy cho cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng: KT 1, Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20713/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 21/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20713/CT-HTr

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279067