• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 208/TTg-ĐMDN năm 2018 về tổng hợp, báo cáo tình hình cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 208/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/TTg-ĐMDN
V/v tng hợp, báo cáo tình hình cu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16065/BTC-TCDN ngày 28 tháng 11 năm 2017 và ý kiến các Bộ: Tư pháp (công văn số 6521/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 12 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 130/BKHĐT-PTDN ngày 08 tháng 01 năm 2018) về phân công đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp, việc cơ cấu lại, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, rà soát, thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo về tình hình doanh nghiệp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Tài chính định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Tình hình quản lý sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty nông, lâm nghiệp, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh... đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tình hình đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội hàng năm.

- Đánh giá, phân tích tình hình thực trạng tài chính của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp dân doanh, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước và định kỳ hàng quý, năm chủ trì, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Tình hình phát triển doanh nghiệp FDI trong phạm vi cả nước.

- Tình hình phát triển doanh nghiệp dân doanh, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi cả nước.

- Tình hình sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác trên phạm vi cả nước trên cơ sở dữ liệu, tình hình về doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi và các báo cáo của Bộ Tài chính.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ hàng quý, năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình đổi mới, sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp trên phạm vi cả nước, đồng thời gửi Bộ Tài chính.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin báo cáo định kỳ và hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

7. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Phân tích, đánh giá, lập báo cáo đánh giá, đề xuất về tình hình doanh nghiệp nói chung trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các báo cáo nêu trên./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). Thái

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 208/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 208/TTg-ĐMDN

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376513