• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2088/BNN-TCCB năm 2013 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V của Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2088/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2088/BNN-TCCB
V/v Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V của Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 2037B/BNV-TCPCP ngày 12/6/2013 của Bộ Nội vụ về việc Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V của Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản nhất trí với đề nghị của Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2013 - 2018) của Hội. Đề nghị Bộ Nội vụ căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để hướng dẫn Hội thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội KHKT Thú y VN (để t/h);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2088/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2088/BNN-TCCB

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195759