• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 209/BNV-CQĐP năm 2018 về rà soát, sắp xếp số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tăng thêm không đúng quy định, nhiệm kì 2016-2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 209/BNV-CQĐP
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/BNV-CQĐP
V/v rà soát, sắp xếp số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định, nhiệm kì 2016-2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:y ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1282/VPCP-QHĐP ngày 30/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tăng thêm không đúng quy định. Đến nay, một số tỉnh (Hậu Giang, Hưng Yên, Điện Biên, Quảng Bình, Hà Giang...) đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo, rà soát, sắp xếp số lượng Phó Chủ tịch y ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để có đủ căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 31/01/2018, theo một số nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên y ban nhân dân các cấp đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn các tỉnh, thành phố theo quy định Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị đnh s 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, Điều động, cách chức thành viên y ban nhân dân và các quy định hiện hành về công tác cán bộ1.

2. Đối với các địa phương có số lượng Phó Chủ tịch y ban nhân dân các cấp vượt so với quy định tại các văn bản nêu trên phải khẩn trương có phương án sp xếp lại để bảo đảm số lượng theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc tham mưu tăng thêm Phó Chủ tịch y ban nhân dân các cấp chưa đúng các quy định nêu trên và có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ).

3. Căn cứ báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ sẽ phối hp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý các địa phương có tình trạng tăng thêm Phó Chủ tịch y ban nhân dân các cấp mà chưa có phương án rà soát, sắp xếp.

Đ nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban T
chức TW;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- TTr, Trần Anh Tuấn;
- Sở Nội vụ các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT
, CQĐP (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 1 Theo ý kiến chỉ đạo ca Bộ Chính trị tại Công văn số 944-CV/VPTW ngày 16/5/2016 của Văn phòng Trung ương Đng về việc tăng thêm Phó Chủ tịch y ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo số 36-TB/TW ngày 19/7/2017 Bộ Chính trị về công tác luân chuyn cán bộ; Văn bản số 838-CV/BTCTW ngày 09/6/2016 của Ban T chức Trung ương Hướng dẫn cụ thể về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bn số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 209/BNV-CQĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 209/BNV-CQĐP

319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377555