• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn 209/BXD-TCCB năm 2018 về tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/BXD-TCCB
V/v: tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục

Căn cứ Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ- CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 535/BXD-TCCB ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ rà soát hoàn thiện đề án vị trí việc làm phù hợp chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị; đảm bảo cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%, quản lý chặt chẽ người làm việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên sử dụng ngân sách nhà nước, giảm thiểu người làm việc tại các vị trí phụ trợ (lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ); thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và gửi báo cáo Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ: viettrungbxd@gmail.com) trước ngày 15/5/2018 để thẩm định theo đúng kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hà Mạnh Hoạt

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 209/BXD-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hà Mạnh Hoạt
Ngày ban hành: 26/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 209/BXD-TCCB

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381904