• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 209/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 209/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/TCT-DNNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2900/CT-HKDCN ngày 05/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Long An về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ thừa kế là phần vốn của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 05/08/2013, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2493/TCT-TNCN trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là phần vốn của doanh nghiệp (có bản photpcopy kèm theo).

Đnghị Cục Thuế nghiên cứu công văn nêu trên để giải quyết kịp thời những phát sinh vướng mắc tại địa phương cho phù hp với quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, DNNCN(2b).

TL.TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị
Hoài Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 209/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 16/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 209/TCT-DNNCN

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433904