• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Công văn 2095/VPCP-TCCB năm 2017 về giao tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2095/VPCP-TCCB
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2095/VPCP-TCCB
V/v giao tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nội vụ

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại T trình số 127/TTr-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2017; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 76/TTr-BNV ngày 08 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Giao Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tư
ng, các Phó TTg Chính phủ (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cng TTĐT, Vụ CN, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2095/VPCP-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2095/VPCP-TCCB

402

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342040