• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Công văn 210/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 210/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 381/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 19,04 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (2
b)THUY 10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 210/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 210/TTg-NN

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374823