• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 211/TCT-KK năm 2020 về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty Lương thực Miền Nam và các đơn vị trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 211/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/TCT-KK
V/v: kê khai, khấu trừ thuế GTGT của TCT Lương thực MN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam và các đơn vị trực thuộc. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5, Điều 9, Điều 11, Điều 14, điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ khai báo hải quan đối với hàng xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục IV, đính kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung công văn của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam và Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu:

Trường hợp Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty trực thuộc có phát sinh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu không đáp ứng đủ điều kiện và các thủ tục quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Lương thực Miền Nam;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Cụ Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 211/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 09/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 211/TCT-KK

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444951