• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Công văn 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2114/LĐTBXH-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/LĐTBXH-TTr
V/v định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Dừng thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

2. Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020.

3. Tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giao Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện, trừ 06 huyện tại các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ LĐTBXH trực tiếp thực hiện, gồm: huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội); huyện Thọ Xuân (tnh Thanh Hóa); huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), huyện Chư Prông (tnh Gia Lai).

4. Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giáo dục và Đào tạo và các t chức có liên quan thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định tại khoản 5 Mục II Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 và yêu cầu tại Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

B LĐTBXH đề ngh Giám đốc Sở LĐTBXH các tnh, thành ph trực thuc Trung ương trin khai thc hin và báo cáo kết qu v B LĐTBXH (qua Thanh tra) theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
...

5. Tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em

a) Xây dựng quy định và tiêu chuẩn về hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em.

b) Thí điểm kết nối các biện pháp điều tra thân thiện với cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em cho trẻ em là người bị hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại tình dục.

c) Nâng cao năng lực cho cán bộ công an làm công tác điều tra thân thiện với trẻ em.

d) Phát triển mô hình Phòng điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2114/LĐTBXH-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 12/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2114/LĐTBXH-TTr

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446334