• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2122/BHXH-TCKT năm 2020 về tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2122/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2122/BHXH-TCKT
V/v tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi:

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện, BHXH Việt Nam nhận được phản ánh của một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) về vướng mắc trong việc tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp theo Khoản 8 Điều 10 Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng hàng tháng qua hệ thống bưu điện được ban hành kèm theo Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Để thống nhất thực hiện BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sửa đổi Khoản 8 Điều 10 Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng hàng tháng qua hệ thống bưu điện được ban hành kèm theo Công văn số 1314/BHXH-TCKT:

Tiền lãi phát sinh

=

Số tiền gốc chi sai

X

Mức lãi suất chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

X

Số ngày chi sai

365 ngày

Trong đó, mức lãi suất chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư bình quân năm trước liền kề theo Thông báo của BHXH Việt Nam.

a) BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh ký bổ sung phụ lục hợp đồng (mẫu kèm theo).

b) Thời gian thực hiện ngày 01/7/2020.

2. Đối với mức lãi suất từ trước ngày 01/7/2020: BHXH các tỉnh căn cứ mức lãi suất đầu tư bình quân năm trước liền kề theo Thông báo về Lãi suất chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN của BHXH Việt Nam để tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2122/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 30/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2122/BHXH-TCKT

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456550