• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

Công văn 2125/LĐTBXH-KHTC năm 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2125/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2125/LĐTBXH-KHTC
V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ1 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2015 theo các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện 2011 - 2013 và ước tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014:

Đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện kế hoạch 2011 - 2013, tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014, dự báo 6 tháng cuối năm 2014 và ước thực hiện cả năm 2014; so sánh với kết quả thực hiện 2014 với cùng kỳ năm 2013 và kế hoạch năm 2014 các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; các Quyết định của Bộ: số 80/QĐ-LĐTBXH ngày 20/01/2014 về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2014; số 138/QĐ-LĐTBXH ngày 08/02/2014 về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành, các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ ban hành từ đầu năm 2014 đến nay. Đánh giá, xác định kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi cả nước theo lĩnh vực do đơn vị phụ trách; trong đó đánh giá, phân tích những chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch; những chỉ tiêu đạt thấp; những tồn tại, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; những cơ chế, chính sách cần điều chỉnh, bổ sung... Đặc biệt phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới không đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, các đề án, dự án lớn phải đánh giá, phân tích, dự báo những mục tiêu, chỉ tiêu đạt được 2011-2013, dự kiến kết quả năm 2014 và những tồn tại hạn chế theo từng nội dung, từng hoạt động, từng dự án thuộc Chương trình, Đề án.

2. Xây dựng kế hoạch năm 2015:

Căn cứ vào Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 08/11/2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015; căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014, dự báo các biến động từ nay đến cuối năm và có khả năng tác động trong năm 2015 để xác định các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp để đảm bảo tính khả thi và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao khả năng xã hội hóa các nguồn lực trong đầu tư phát triển lĩnh vực. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, dự kiến khả năng cân đối ngân sách năm 2015 tiếp tục khó khăn, các đơn vị cần quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2015 trong xây dựng kế hoạch; khẩn trương rà soát các chính sách an sinh xã hội để bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách chồng chéo, trùng lắp.

Xây dựng Kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các ngành, các cấp; bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực, ngân sách; đồng thời đảm bảo tiến độ, thời gian và biểu mẫu quy định.

Cùng với thuyết minh đánh giá kết quả thực hiện 2011 - 2013 và ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015, Bộ yêu cầu các đơn vị tổng hợp đầy đủ số liệu thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách vào Biểu mẫu kèm theo công văn này.

Đối với các đơn vị được Bộ giao chủ trì các Dự án, Chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia: Chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2014 và dự kiến kết quả của cả giai đoạn 2011-2015 để đề xuất kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 gửi Bộ cùng thời gian gửi Kế hoạch năm 2015 để tổng hợp gửi các cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Để đảm bảo yêu cầu tiến độ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đồng chí Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch năm 2015 đúng nội dung, biểu mẫu yêu cầu và trình Thứ trưởng phụ trách khối có ý kiến đối với lĩnh vực phụ trách và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/7/2014 để tổng hợp chung trong Kế hoạch của Bộ (Để thuận tiện trong quá trình tổng hợp, đề nghị ngoài bản chính thức, đề nghị đơn vị gửi thư điện tử theo địa chỉ e-mail: phongkh_molisa@yahoo.com).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 1 Đề nghị đơn vị nghiên cứu Chỉ thị tại trang điện tử chinhphu.vn

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2125/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2125/LĐTBXH-KHTC

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238176