• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải

 

Công văn 2125/VPCP-NN năm 2017 về thuê đất thực hiện mở rộng Dự án kho, cảng dịch vụ hàng hải tại Cái Mép - Thị Vải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2125/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/VPCP-NN
V/v thuê đất thực hiện mở rộng Dự án kho, cảng dịch vụ hàng hải tại Cái Mép - Thị Vải

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 297/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 01 năm 2017 việc thuê đất để thực hiện Dự án mở rộng Dự án kho, cảng dịch vụ hàng hải tại Cái Mép - Thị Vải của Công ty Portcoast, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo rõ lý do không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi cho thuê đất như đề xuất của Bộ tại văn bản nêu trên. Trên cơ sở báo cáo của Tỉnh, Bộ có trách nhiệm thẩm định, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho Công ty Portcoast thuê đất để mở rộng Dự án kho, cảng dịch vụ hàng hải Cái Mép - Thị Vải.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TGĐ Cổng TTĐTCP, Các Vụ: CN, PL, KTTH;
- Lưu: VT, NN (3)Thuy.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2125/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2125/VPCP-NN

320

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342116