• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Công văn 2129/BCT-KHCN năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 2129/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/BCT-KHCN
V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Công thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (gọi tắt Nghị định 15) thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Nghị định 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 02 năm 2018. Để tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ giao tại Nghị định 15, Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Tuân thủ các quy định trong Nghị định 15, đặc biệt là sự thay đổi các quy định về: Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,...; Tiếp tục triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định tại các văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Danh mục các văn bản tại phụ lục kèm theo công văn) nếu không trái với các quy định tại Nghị định 15 cho đến khi Bộ Công Thương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thay thế hoặc sửa đổi các văn bản hiện hành.

2. Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về việc phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công thương tại địa phương theo quy định của Nghị định 15 và phù hợp với phân cấp của Bộ Công Thương; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở triển khai thực hiện Nghị định 15./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
(Kèm theo Công văn số 2129/BCT-KHCN ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công Thương)

1. Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

2. Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

3. Thông tư số 40/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

4. Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

5. Quyết định số 6410/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 3109/BCT-KHCN năm 2018

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Trong thời gian khi Bộ Công Thương chưa kịp ban hành các văn bản sửa đổi cần thiết, ngày 31 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương đã có công văn số 2129/BCT-KHCN gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương có nhận được ý kiến đề nghị hướng dẫn cụ thể đối với một số nội dung của Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. Để thống nhất thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương bổ sung hướng dẫn như sau:

1. Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp khái niệm “kinh doanh” được hiểu “là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”. Do đó, sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ là một công đoạn trong hoạt động kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Khoản 10 Điều 3, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm.

2. Hiệu lực của Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đã được bãi bỏ tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BCT đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Dó đó, Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương không còn hiệu lực.

3. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên

Khoản 9, Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quy định cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên do ngành Công Thương quản lý (trừ trường hợp chợ đầu mối, đấu giá nông sản). Theo quy định này, việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu thuộc trường hợp phải cấp theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) cho đối tượng nêu trên sẽ do đơn vị quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc ngành Công Thương tổ chức, thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4. Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Khoản 2 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành văn bản đó”.

Do đó, quy định về thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công của cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh (cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ) tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2019 sẽ được áp dụng theo quy tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

5. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho siêu thị vừa sản xuất, vừa kinh doanh thực phẩm

Đối với 01 siêu thị vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm, cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngành Công Thương chỉ cấp 01 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cho cả hai hoạt động (sản xuất và kinh doanh).

Trên đây là một số ý kiến hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, đề nghị Sở Công Thương các tỉnh/thành phố thực hiện theo chức năng quản lý nhà nước của đơn vị./.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 3109/BCT-KHCN năm 2018
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2129/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2129/BCT-KHCN

427

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384778