• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 2129/VPCP-V.I năm 2018 về thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/VPCP-V.I
V/v thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 2037/BTC-TCHQ ngày 13 tháng 02 năm 2018 về kết quả xử lý cán bộ, công chức có liên quan đến vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 13806/VPCP-V.I ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo Tổng cục Hải quan khẩn trương thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thành ủy TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN
, PCN Nguyễn Duy Hưng, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I(3). ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2129/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2129/VPCP-V.I

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376381