• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp

 

Công văn 213/TANDTC-KHXX năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự; dẫn độ và chuyển giao người đang chẩp hành hình phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 213/TANDTC-KHXX
Bản Tiếng Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 213/TANDTC-KHXX
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự; dẫn độ và chuyển giao người đang chẩp hành hình phạt tù

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đồng chí Chánh Tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao.

 

Thực hiện các quy định tại Điều 63, Điều 68 Luật tương trợ tư phápĐiều 7 Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tương trợ tư pháp và đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6875/BTP-PLQT ngày 23/9/2013, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí chỉ đạo đơn vị mình tổng hợp và cung cấp cho Tòa án nhân dân tối cao số liệu thống kê về tình hình thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hình sự; ra quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ; quyết định chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao; quyết định tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận người đang chấp hành hình phạt tù. Số liệu thống kê lấy từ 01/8/2013 đến 30/9/2013 theo mẫu đính kèm Công văn này.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí chỉ đạo đơn vị mình gửi số liệu thống kê nêu trên về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Viện khoa học xét xử) bằng bản điện tử vào hộp thư điện tử: vkhxx.quocte@toaan.gov.vn chậm nhất là vào ngày 10/10/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Lưu: VP, VKHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Tống Anh Hào

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TƯỢNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ, HÌNH SỰ; DẪN ĐỘ, CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

I. SỐ LIỆU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ (01/8/2013-30/9/2013)

ỦY THÁC TƯ PHÁP VÀO VIỆT NAM

ỦY THÁC TƯ PHÁP RA NƯỚC NGOÀI

TỪ NƯỚC KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

TỪ NƯỚC CHƯA KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

ĐẾN NƯỚC KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

ĐẾN NƯỚC CHƯA KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

ĐA THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú 1: Đã thực hiện: Tòa án Việt Nam đã thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp của nước ngoài (có kết quả hoặc không có kết quả) và đã gửi thông báo về việc thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp đó do Bộ Tư pháp Việt Nam; Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp của Tòa án Việt Nam (có kết quả hoặc không có kết quả) và Tòa án Việt Nam đã nhận được thông báo về việc thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp đó.

Chưa thực hiện: Tòa án Việt Nam đang xem xét thực hiện (đối với yêu cầu ủy thác vào Việt Nam); Tòa án Việt Nam chưa nhận được thông báo về việc thực hiện ủy thác tư pháp từ Tòa án nước ngoài, cơ quan thẩm quyền của nước ngoài hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi về (đối với yêu cầu ủy thác tư pháp ra nước ngoài).

 

2. SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DẪN ĐỘ HOẶC TỪ CHỐI DẪN ĐỘ; QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO HOẶC TỪ CHỐI CHUYỂN GIAO; QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN HOẶC TỪ CHỐI TIẾP NHẬN NGƯƠI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ (01/8/2013-30/9/2013)

YÊU CẦU DẪN ĐỘ, CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐẾN VIỆT NAM

TỪ NƯỚC KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

TỪ NƯỚC CHƯA KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

Ghi chú 2: Đã thực hiện: Tòa án Việt Nam đã ra quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ; đã ra quyết định tiếp nhận hoặc chuyển giao hoặc từ chối tiếp nhận hoặc từ chối chuyển giao người đang thi hành án phạt tù cơ quan có thẩm quyền, của nước ngoài.

Chưa thực hiện: Tòa án Việt Nam đang xem xét yêu cầu dẫn độ; yêu cầu tiếp nhận hoặc chuyển giao người đang thi hành án phạt tù của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Ghi chú 3: các nước đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự với Việt Nam là Nga, Séc, Slovakia, Cuba, Hungary, Bungari, Ba Lan, Lào, Trung Quốc, Pháp Ucraina, Mông Cổ, Belarut, Triều Tiên; ký hiệp định hình sự với Việt Nam là: Vương quốc Anh và Bắc Alien, Ấn Độ, Hàn Quốc; ký hiệp định dẫn độ với Việt Nam là Hàn Quốc, Úc, An-giê-ri; ký hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù với Việt Nam là Hàn Quốc, Thái Lan, Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

Điều 63. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao

1. Hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tương trợ tư pháp.

2. Xem xét, quyết định các vụ việc về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù theo thẩm quyền.

3. Định kỳ sáu tháng và hằng năm thông báo với Bộ Tư pháp tình hình thực hiện tương trợ tư pháp thuộc thẩm quyền.

...

Điều 68. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

1. Thực hiện ủy thác tư pháp của nước ngoài theo quy định của Luật này.

2. Xem xét, quyết định dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù hoặc từ chối dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù theo quy định của Luật này.

3. Tiến hành các hoạt động tương trợ tư pháp khác theo thẩm quyền.

4. Báo cáo kết quả thực hiện tương trợ tư pháp cho Tòa án nhân dân tối cao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Thông báo về tình hình thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp

1. Chậm nhất là ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao gửi Thông báo cho Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình theo quy định tại các Điều 63, 64, 65, 66 và 67 của Luật Tương trợ tư pháp.

2. Thông báo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao gửi Bộ Tư pháp có các nội dung chính sau đây:

a. Đánh giá chung về tình hình hoạt động tương trợ tư pháp thuộc lĩnh vực được giao;

b. Đánh giá hiệu quả của sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện tương trợ tư pháp;

c. Đánh giá về tình hình thực hiện nguyên tắc có đi có lại;

d. Kiến nghị về sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp;

đ. Kiến nghị về sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tương trợ tư pháp và nhu cầu về ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế liên quan đến tương trợ tư pháp.

Kèm theo thông báo cần có bảng tổng hợp tình hình tương trợ tư pháp của Bộ, ngành theo các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 213/TANDTC-KHXX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao   Người ký: Tống Anh Hào
Ngày ban hành: 01/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tương trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 213/TANDTC-KHXX
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209430