• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 213/TTg-ĐMDN năm 2019 về tỷ lệ Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 213/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/TTg-ĐMDN
V/v tỷ lệ Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Vũng

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9011/BKHĐT-PTDN ngày 18 tháng 12 năm 2018 về tỷ lệ Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: CA, QP, GTVT, TC, TP;
- Ban Ch
đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 213/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 213/TTg-ĐMDN

460

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407176