• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Công văn 2133/VPCP-KGVX về đánh giá công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2014 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2133/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2133/VPCP-KGVX
V/v: đánh giá công tác năm 2014 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Qua báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo, kiểm tra của Ủy ban Quốc gia, năm 2014 công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của y ban Quốc gia đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Người nghiện ma túy tổng hợp vẫn có xu hướng tăng; công tác cai nghiện đạt hiệu quả chưa cao, chương trình mở rộng điu trị Methadone cho người nghiện ma túy chưa đạt tiến độ, ch tiêu. Kinh phí cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm bị ct giảm nhiu. Các Bộ, ngành phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một s văn bản hướng dẫn của các Bộ ban hành chậm.

Để khắc phục hạn chế, tháo g khó khăn, vướng mắc, tồn tại và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia yêu Cầu:

1. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Quyết liệt, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014, Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2014, Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2015, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014, Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014, Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2014, Công văn số 2298/TTg-KGVX ngày 14 tháng 11 năm 2014; thực hiện, hoàn thành Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban Quốc gia theo chỉ đạo tại văn bản số 17/PCAIDSMTMD ngày 02 tháng 02 năm 2015,

- Đổi mới phương thức lãnh đạo: Lấy phòng là chính, hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông giữa Ủy ban Quốc gia với VOV, VTV, TTXVN.

- Tăng cường huy động, quản lý nguồn lực: Các tỉnh, thành phố phê duyệt, Triển khai Đề án bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020; Đ án đi mới công tác cai nghiện ma túy; Cân đối, b trí vốn đầu tư phát triển cho các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, HIV/AIDS; Huy động các nguồn vốn ODA cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực phòng, chống AIDS ma túy, mại dâm.

- Đẩy mạnh công tác quản lý các dịch vụ kinh doanh dễ bị lợi dụng để sử dng trái phép ma túy tổng hợp, văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch đ tổ chức hoạt động mại dâm như vũ trường, nhà nghỉ, nơi vui chơi giải trí.

- Hoàn thành đạt và vượt ch tiêu điều trị cho 80.000 người nghiện ma túy bằng thuốc Methadone. Tăng cường điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS.

2. Các Bộ Thường trực của Ủy ban Quốc gia:

- Bộ Công an: Kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa; Rà soát, phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dn, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng thay thế; Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, vùng biển, đặc biệt khu vực cửa khẩu, cảng biển, các điểm nóng về ma túy... kịp thời phát hiện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; Định kỳ rà soát, thống kê, quản lý người nghin ma túy trên toàn quốc. Phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch để trin khai điều trị Methadone thí điểm đối với phạm nhân tại trại giam.

- Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công an ban hành ngay hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP , Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai điều trị Methadone thí điểm đối với phạm nhân tại trại giam.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng Luật Dự phòng và điều trị nghiện; Luật phòng chống mại dâm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đi mới công tác cai nghiện ma túy; chuyển đổi, đa dạng hóa v hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở cai nghiện ma túy.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của QH;
- Ban tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- Thành viên Tổ Chuyên gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, HC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3) vt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2133/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 30/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2133/VPCP-KGVX

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270038