• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 2135/TCHQ-VP năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2135/TCHQ-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2135/TCHQ-VP
V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chng dịch COVID-19 chiều ngày 30/3/2020 và đảm bảo công tác quản lý Hải quan, Tng cục Hải quan yêu cu:

1. Quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ trong phòng chống dch Covid - 19

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo quc gia, Bộ Y tế, công văn số 3756/BTC-TCCB ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính; Chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

2. Đảm bảo công tác quản lý Hải quan

Thủ trưởng đơn vị đảm bảo bố trí cán bộ thực hiện những công việc sau trong thời gian phòng chống dịch Covid-19:

- Thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh;

- Điều tra chống buôn lậu và giám sát trực tuyến;

- Duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống hỗ trợ người sử dụng;

Ngoài các công việc trên và một số trường hợp thật sự cần thiết khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, đảm bảo an toàn trụ sở,....các công việc khác được thực hiện trực tuyến, số lượng cán bộ làm việc trực tiếp tại trụ sở phải duy trì ở mức độ tối thiểu.

3. Thc hin làm vic trc tuyến

Cục CNTT & Thống kê Hải quan thực hiện:

- Đảm bảo hệ thống quản lý điều hành của Tổng cục Hải quan có thể hoạt động qua Internet trong ngày 01/04/2020;

- Xác định các hệ thống, chức năng của hệ thống thông tin phải làm việc trực tiếp và có thể làm việc trực tuyến quan Internet. Hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện trong ngày 01/04/2020;

- Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tại cơ quan Tổng cục; các Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố làm việc từ xa qua mạng Internet trước 05/04/2020.

Thủ trưởng các đơn vị phối hợp Cục CNTT & Thống kê Hải quan triển khai làm việc trực tuyến tại đơn vị đảm không để xảy ra tồn đọng, chậm muộn công việc.

4. Tổ chức thc hin

4.1. Văn phòng Tổng cục

- Chủ trì thực hiện các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở cơ quan TCHQ; các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục phối hợp thực hiện.

- Dự kiến kịch bản các cấp độ lây nhiễm tại trụ sở cơ quan Tổng cục, xây dựng quy trình ứng phó đối với từng kịch bản.

- Dự trù và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất... để thực hiện quy trình ứng phó với từng kịch bản (chi tiết theo sự phê duyệt của Lãnh đạo Tng cục tại Tờ trình của Văn phòng Tng cục ngày 30/3/2020 vviệc thực hiện Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm điểm phòng, chống dịch COVID-19).

4.2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan

- Đảm bảo các hệ thống thông tin vận hành thông suốt 24/7; thực hiện chia cán bộ, công chức tại Trung tâm thành 02 nhóm làm việc độc lập tại vị trí địa lý riêng biệt để đảm bảo trong trường hợp 01 nhóm bị cách ly theo yêu cầu của phòng chống dịch thì nhóm còn lại sẽ tiếp tục quản lý vận hành hệ thống CNTT. Phối hợp Văn phòng Tổng cục để chuẩn bị địa điểm của các nhóm làm việc trước 05/04/2020.

4.3. Các Cục HQ tỉnh, liên tỉnh, thành phố

- Căn cứ tình hình của đơn vị (diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương; chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đặc thù của trụ sở; đặc thù độc lập/chung của các phòng làm việc; con người...), căn cứ hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3 tại công văn này, Cục trưởng Cục Hải quan chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả trong công việc và phòng chống dịch bệnh.

- Triển khai thực hiện mục 7, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Liên hệ chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục cho cán bộ di chuyển thực hiện nhiệm vụ.

4.4. Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải theo chỉ đạo tại mục 10, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

4.5 Các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn của Văn phòng Tng cục, Thủ trưởng đơn vị tổ chức làm việc trực tuyến; và trực, làm việc trực tiếp tại trụ sở theo nhu cầu công việc thực tế đảm bảo thực niên các chương trình công tác thật sự cần thiết.

Các đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế XNK, Cục CNTT & Thống kê Hải quan thường xuyên bố trí cán bộ trực tại trụ sở cơ quan Tng cục để giải quyết công việc.

Các đơn vị chủ động báo cáo tình hình diễn biến dịch Covid-19 và các vướng mắc phát sinh về Văn phòng Tổng cục (đầu mối liên hệ: đ/c Nguyễn Thành Sơn - trưởng phòng TVQT, SĐT: 091.246.8992).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c)
- Các đ/c PTCT (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP (TH).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:
...

7. Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ; tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:
...

10. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2135/TCHQ-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2135/TCHQ-VP

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439132