• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 2136/TTg-KTN năm 2016 triển khai tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2136/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/TTg-KTN
V/v triển khai tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10489/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 8 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8449/BKHĐT-KCHTĐT ngày 12 tháng 10 năm 2016), Tài chính (văn bản số 14039/BTC-ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 8230/BNN-KH ngày 29 tháng 9 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 2232/BXD-HĐXD ngày 12 tháng 10 năm 2016) và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 694/UBND-VP5 ngày 19 tháng 9 năm 2016) về việc triển khai tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải là quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Đnh tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; phối hợp vi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc xác đnh nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, XD;
- UBND tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2136/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2136/TTg-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332057