• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 2140/TTCP-V.I năm 2014 chỉ đạo thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2140/TTCP-V.I
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2140/TTCP-V.I
V/v chỉ đạo thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, TPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 516/TTCP-V.I ngày 17/3/2014 (kèm theo Đề cương hướng dẫn) gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ (sau đây viết tắt là thanh tra chuyên đề diện rộng) và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng (số 1042/Thủ tướng Chính phủ-V.I ngày 12/5/2014 và số 1323/TTCP-V.I ngày 10/6/2014). Tuy nhiên, qua tổng hợp kết quả bước đầu triển khai và thực hiện kiểm tra việc thực hiện tranh tra chuyên đề diện rộng tại một số bộ, ngành, địa phương cho thấy còn một số tồn tại như: tiến độ thực hiện chậm, một số nội dung thanh tra chưa đúng với Đề cương hướng dẫn. Để thanh tra chuyên đề diện rộng đạt kết quả và thống nhất trên phạm vi cả nước, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng mà đến nay chưa thực hiện theo đúng Đề cương hướng dẫn, cụ thể là:

+ Thành lập các Tổ công tác để thực hiện kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng;

+ Thanh tra chuyên đề diện rộng cần được triển khai ở cơ quan thanh tra các cấp, các ngành (thanh tra bộ, ngành, thanh tra tỉnh, huyện, sở…); lựa chọn các dự án cụ thể do các cấp quyết định đầu tư để thanh tra và không chỉ là các dự án còn nợ đọng; qua thanh tra để chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư, phát hiện, xử lý nhằm giảm nợ đọng đầu tư xây dựng và tập trung thanh tra các dự án có mức độ thay đổi tổng mức đầu tư lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tại các dự án được thanh tra cần tập trung xem xét, kết luận: việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; phê duyệt tổng mức đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư; việc thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao đối với các dự án đã được quyết định đầu tư; việc doanh nghiệp ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án theo quy định; việc thực hiện đấu thầu theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt; việc nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; xác định rõ trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức cá nhân gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

+ Khi thanh tra các dự án, việc xác định nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ theo đúng Đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát sinh nợ đọng theo đúng quy định.

- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng gửi về Thanh tra Chính phủ trong tháng 11/2014.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Quý bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Thanh tra các bộ, ngành;
- Vụ KHTC& TH;
- Lưu: VT, Vụ I.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Ngô Văn Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2140/TTCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Ngô Văn Khánh
Ngày ban hành: 15/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2140/TTCP-V.I

494

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250210