• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Công văn 2155/VPCP-CN năm 2018 về kế hoạch hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2155/VPCP-CN
V/v kế hoạch hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 334/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 01 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 981/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 02 năm 2018) và Tài chính (Công văn số 2189/BTC-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2018) về kế hoạch hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý tiến độ hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam (Báo cáo) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, trong đó lưu ý thống nhất về nguồn vốn để tổ chức xây dựng Báo cáo; trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị tư vấn thm tra, hoàn thiện Báo cáo, đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2155/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2155/VPCP-CN

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376464