• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 216/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O các mẫu D, E, JV, AK do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 216/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/GSQL-GQ4
V/v trừ lùi C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 59/HQNA-NV của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O các mẫu D, E, JV, AK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14/9/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 12802/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời điểm nộp C/O. Đối với vướng mắc đề cập tại công văn số 59/HQNA-NV, đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điểm c.2 mục 2.1 khoản 2 công văn số 12802/BTC-TCHQ dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Văn phòng TC (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

2. Trên cơ sở căn cứ pháp lý nêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

2.1. Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV):
...
c.2) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa thuộc đối tượng theo diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan (hoặc doanh nghiệp tự phát hiện) xác định hàng hóa không thuộc diện ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 216/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 216/GSQL-GQ4

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406353