• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 216/TLĐ năm 2015 thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 216/TLĐ
Bản Tiếng Việt

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216 /TLĐ
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Cty trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn.

 

Ngày 13/02/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg phê duyệt, theo đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. Đây là đề án thành phần trong Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao kiến thức chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh theo tinh thần Kết luận số 79/KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án quan trọng này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và tình hình thực tiễn địa phương, ngành, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án trong các cấp Công đoàn gắn với triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.

2. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng kiến thức chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp và nhu cầu, điều kiện thực tế học tập của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế để có giải pháp thiết thực, phù hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án ở cấp mình.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, chính quyền, chuyên môn đồng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

4. Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ở cấp mình, báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời đối với công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án trong các cấp Công đoàn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực ĐCT TLĐ (b/c);
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
Đồng kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, TG TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngàng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 216/TLĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 27/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 216/TLĐ

727

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267111