• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Hộ tịch

 

Công văn 2165/BTC-PC năm 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định 59/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 2165/BTC-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/BTC-PC
V/v triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 15/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực tài chính tại Luật Hộ tịch và Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các công việc như sau:

1. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền ban hành hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính liên quan đến Luật Hộ tịch, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch;

- Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản QPPL trước ngày 10/5/2015.

2. Vụ Chính sách Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC để thực hiện quy định tại Điều 11 Luật Hộ tịchđiểm e Khoản 1 Mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trình Lãnh đạo Bộ ban hành trong tháng 10/2015.

3. Đối với các đơn vị có cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân, số định danh cá nhân theo quy định tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) cần chủ động nghiên cứu, đề xuất (nếu có) phương án thực hiện khi Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế Bộ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, PC. (30b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Xuân Long

 

Điều 11. Lệ phí hộ tịch

1. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau:

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

2. Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí.

Bộ Tài chính quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật

...

e) Xây dựng Thông tư quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian ban hành: Tháng 10 năm 2015

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2165/BTC-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Long
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2165/BTC-PC

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266347