• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2170/TTg-KTN năm 2016 về Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn, tỉnh Nghệ An và Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2170/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/TTg-KTN
V/v Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn, tỉnh Nghệ An và Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12458/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 10 năm 2016), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9277/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 16098/BTC-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (văn bản số 8317/UBND-CN ngày 02 tháng 11 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (văn bản số 1837/UBND-XDCB ngày 31 tháng 10 năm 2016) về việc tổ chức triển khai Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn (quốc lộ 48E), tỉnh Nghệ An và Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu trên; giao:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An là người quyết định đầu tư và tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn (quốc lộ 48E), tỉnh Nghệ An.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình là người quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình; thống nhất với Bộ Giao thông vận tải trước khi quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình có trách nhiệm tổ chức triển khai các dự án nêu trên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3). y 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2170/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 05/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2170/TTg-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332893