• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2171/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2171/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2171/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: “Người nộp thuế chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 59 Thông tư này.

Trường hợp đã nộp thuế giá trị gia tăng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì khi thực tế xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, người nộp thuế được hoàn lại tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo hướng dẫn tại Điều 49 Thông tư này”.

Theo đó, từ ngày 01/4/2015, doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (trừ trường hợp thay đổi Mục đích sử dụng).

Tuy nhiên, tại một số Cục Hải quan, doanh nghiệp vẫn nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Vì vậy, để có cơ sở đánh giá tổng thể, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Rà soát, thống kê tình hình thu, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu từ ngày 01/4/2015 đến nay (theo mẫu đính kèm).

2. Đánh giá tác động của việc xử lý hoàn/không hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đến số thu ngân sách của đơn vị.

3. Đề xuất quan điểm xử lý, kiến nghị (nếu có).

Báo cáo kết quả gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 30/4/2018 (Fax: 02439440630 - Email: hoadtt@customs.gov.vn).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);

- Lưu: VT,
TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng


BÁO CÁO SỐ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 2171/TCHQ-TXNK ngày 23/4/2018 của Tổng cục Hải quan)

STT

Tên doanh nghiệp

Số thuế GTGT đã np từ ngày 01/4/2015

Số tiền thuế GTGT đã hoàn

Số thuế GTGT đề nghị hoàn

Ghi chú

Tờ khai xuất khẩu trước ngày 01/7/2016

Tờ khai xuất khẩu từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/01/2018

Tờ khai xuất khẩu từ ngày 01/02/2018

 

1

2=3+4+5+6

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2171/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2171/TCHQ-TXNK

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380745