• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 2172/VPCP-KTN năm 2015 về kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2172/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/VPCP-KTN
V/v kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 02/BC-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2015 và ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 538/BTP-PLHSHC ngày 14 tháng 02 năm 2015 về báo cáo tình hình hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nội vụ khẩn trương xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công nêu trên xác định theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc kiện toàn và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công nêu trên thực hiện trên cơ sở biên chế hiện có, bảo đảm không tăng biên chế, theo chỉ đạo tại văn bản số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết của Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất quy định trong Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ để quy định trong Nghị định sửa đổi các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TP, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, HC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (36). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2172/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2172/VPCP-KTN

428

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269896