• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


Công văn 218/KCB-PHCN&GĐ năm 2018 về thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Bản Tiếng Việt

B Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/KCB-PHCN&GĐ
V/v thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế,
- Y tế các Bộ/ngành.
(Sau đây xin gọi tắt là các đơn vị)

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (sau đây xin viết tắt là Thông tư số 56/2017/TT-BYT). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018, thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan nghiên cứu kỹ nội dung và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Cục Qun lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để được xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em; Cục QLMT Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, PHCN&GĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng V
ăn Thành

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 218/KCB-PHCN&GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Hoàng Văn Thành
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 218/KCB-PHCN&GĐ

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376467