• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Biên chế công chức

 

Công văn 2186/LĐTBXH-TCCB năm 2017 kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2186/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2186/LĐTBXH-TCCB
V/v kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2018

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý biên chế công chức, các quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp và yêu cầu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của Chính phủ. Căn cứ Công văn số 2768/BNV-TCBC ngày 26/5/2017 của Bộ Nội vụ, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị lập kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 như sau:

1. Đối với các tổ chức, đơn vị hành chính:

- Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hiện có theo biểu số 3A Thông tư số 07/2010/TT-BNV ;

- Lập kế hoạch biên chế công chức năm 2018 theo biểu số 1A Thông tư số 07/2010/TT-BNV ;

- Tổng hợp số lượng công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc trong năm 2015, năm 2016 và đến 30/5/2017 (Phụ lục 1 kèm theo Công văn này). Ngoài số lượng công chức và lao động 68 thống kê theo phụ lục 1, đề nghị đơn vị thống kê tổng số người hiện đang làm việc tại đơn vị bao gồm: công chức, lao động theo hợp đồng 68, hợp đồng lao động chuyên môn và ghi tại phần Ghi chú của phụ lục 1.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp:

- Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có theo biểu số 4A Thông tư số 07/2010/TT-BNV ;

- Lập kế hoạch biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 theo biểu số 2A Thông tư số 07/2010/TT-BNV ;

- Tổng hợp số lượng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc trong năm 2015, năm 2016 và đến 30/5/2017 (Phụ lục 1 kèm theo Công văn này). Ngoài số lượng người làm việc và lao động 68 thống kê theo phụ lục 1, đề nghị đơn vị thống kê tổng số người hiện đang làm việc tại đơn vị bao gồm: viên chức, lao động theo hợp đồng 68, hp đồng lao động chuyên môn và ghi tại phần Ghi chú của phụ lục 1.

Việc phân bổ, điều chỉnh biên chế công chức ở các tổ chức, đơn vị hành chính và xác định số lượng người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp năm 2018 sẽ được xem xét, sau khi Bộ Nội vụ phê duyệt.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 12/6/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Tên đơn vị:

Phụ lục 1

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TINH GIẢN BIÊN CHẾ, NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI VÀ THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

(Kèm theo Công văn số 2186 ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Tên cơ quan/đơn vị

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017 (tính đến thời điểm 30/5/2017)

Tổng số

Số người thực hiện tinh giản biên chế

Sngười nghỉ hưu đúng tuổi

Sngười thôi việc theo quy định của pháp luật

Tổng số

Sngười thực hiện tinh giản biên chế

Số người nghỉ hưu đúng tuổi

Số người thôi việc theo quy định của pháp luật

Tổng số

Số người thực hiện tinh giản biên chế

Sngười nghỉ hưu đúng tuổi

Số người thôi việc theo quy định của pháp luật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hợp đồng theo Nghị định số 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng số người hiện đang làm việc tại đơn vị, gồm: công chức/viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 và hợp đồng lao động chuyên môn

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2186/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 05/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2186/LĐTBXH-TCCB

329

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
352026