• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2186/TCHQ-GSQL năm 2018 về nộp bổ sung C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2186/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2186/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 491/HQBD-GSQL ngày 05/3/2018, công văn số 643/HQBD-GSQL ngày 26/3/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nộp bổ sung C/O mẫu AK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016, công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính; trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp có thay đổi mã số HS (sau khi thực hiện phân tích phân loại) so với khai ban đầu dẫn đến hàng hóa nhập khẩu có thay đổi về thuế suất, cơ quan cấp C/O đã đồng ý cấp C/O cho các lô hàng nhập khẩu này thì việc nộp bổ sung C/O thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1.c.1, công văn số 12802/BTC-TCHQ dẫn trên. Tại thời điểm nộp bổ sung, C/O còn giá trị hiệu lực theo quy định; việc kiểm tra tính hợp lệ, chấp nhận C/O thực hiện theo quy định hiện hành. Công chức hải quan khi kiểm tra C/O lưu ý kiểm tra các tiêu chí khai trên C/O phải phù hợp với thông tin khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa đã được cấp trên C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (
5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL V HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

 

Để thực hiện công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và căn cứ quy định tại các Hiệp định, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:
...
2. Trên cơ sở căn cứ pháp lý nêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

2.1. Thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV):
...
c) Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp:

c.1) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, với mã số HS khai báo, thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp khai thuế suất MFN khi làm thủ tục hải quan, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan xác định lại mã số HS hoặc doanh nghiệp khai bổ sung mã HS, theo mã HS mới thì thuế suất MFN cao hơn so với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp đề nghị được nộp bổ sung C/O.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2186/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2186/TCHQ-GSQL

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380747