• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Công văn 2191/BHXH-PC năm 2014 công khai thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2191/BHXH-PC
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2191/BHXH-PC
V/v công khai thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30/5/2014 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BHXH công bố 37 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, cơ quan BHXH cấp huyện theo quy định, cụ thể như sau:

- Niêm yết bổ sung các thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 686/QĐ-BHXH cùng với các thủ tục hành chính đã được ban hành theo Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013 và Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Gỡ bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đã được công bố tại Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Do số lượng thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH in trên bản giấy tương đối lớn, nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Quyết định số 686/QĐ-BHXH cho các tỉnh theo đường công văn, còn nội dung “Phần III. Nội dung cụ thể của từng thủ tục”, đề nghị các đơn vị tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngành tại địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn/files/documents/Bo_TTHC_BHXHVN.rar để in thành bản giấy, niêm yết tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, huyện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Tuyên truyền (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, PC (03).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Phan Văn Mến

 

Điều 16. Công khai thủ tục hành chính

Thông tin về thủ tục hành chính đã được người có thẩm quyền công bố theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng và phải được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2191/BHXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2191/BHXH-PC

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236118