• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh

 

Công văn 2193/BXD-KTXD năm 2016 áp dụng định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2193/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/BXD-KTXD
V/v áp dụng các định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6510/UBND-KT3 ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc áp dụng các định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là căn cứ để xây dựng đơn giá, lập dự toán cho các dự án, công trình bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Dự án đầu tư xây dựng Văn Miếu Vĩnh Phúc là các công trình văn hóa mang tính đặc thù của ngành; vì vậy, việc áp dụng các định mức dự toán do Bộ chuyên ngành ban hành là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, các công việc xây dựng khi vận dụng các định mức chuyên ngành phải có yêu cầu kỹ thuật, nội dung các bước công việc phù hợp với các định mức trong tập định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/4/2004.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2193/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2193/BXD-KTXD

352

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
325934