• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2193/VKSTC-V10 năm 2021 về khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 2193/VKSTC-V10
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/VKSTC-V10
V/v Khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HC trong lĩnh vực quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Văn phòng VKSND tối cao, Vụ 14;
- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương;

Ngày 08/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao có liên quan; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khai thác, tham khảo Thông báo trên tại mục Thông báo, trên Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao, website: vksndtc.gov.vn để tham khảo và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VKSND tối cao (để b/c);
- Văn phòng VKSND tối cao (Phòng tổng hợp);
- Lãnh đạo Vụ 10;
- Lưu: VT, V
10.

TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Hương Giang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2193/VKSTC-V10   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Trần Thị Hương Giang
Ngày ban hành: 09/06/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2193/VKSTC-V10

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
477101