• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 22/BXD-KTXD năm 2014 về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 22/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/BXD-KTXD
V/v Quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1976/TCT-QLDA3 ngày 12/12/2013 và văn bản số 03/TCT- QLDA3 ngày 03/01/2014 của Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên về thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu hợp đồng trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng tại dự án xây dựng trụ sở Vietcombank Nha Trang. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác trong hợp đồng. Mặt khác, tại khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã quy định: “Các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng để xử lý mâu thuẫn (nếu có).” Theo nội dung văn bản số 1976/TCT-QLDA3 và văn bản số 03/TCT- QLDA3 này, trong hợp đồng thi công xây dựng công trình trụ sở Vietcombank Nha Trang các bên đã thỏa thuận thứ tự ưu tiên của các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu này trong quá trình thực hiện, trong đó hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có thứ tự ưu tiên cao hơn hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu bao gồm nhiều tài liệu khác nhau như: yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng; hồ sơ thiết kế; ... giữa các hồ sơ này lại có sự không thống nhất và các bên chưa thỏa thuận về thứ tự ưu tiên để áp dụng các tài liệu này trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà thầu thi công phải có nghĩa vụ thi công xây dựng theo đúng thiết kế. Theo đó, khi có sự không thống nhất hay mâu thuẫn giữa “yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng” và “hồ sơ thiết kế” thì hồ sơ thiết kế sẽ có thứ tự ưu tiên áp dụng cao hơn.

Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

 

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

1. Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

2. Thực hiện hợp đồng xây dựng trung thực, theo tinh thần hợp tác, bảo đảm tin cậy lẫn nhau và đúng pháp luật.

3. Không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Hồ sơ hợp đồng xây dựng

...

2. Hợp đồng bao gồm những nội dung chủ yếu sau: nội dung và khối lượng công việc phải thực hiện; yêu cầu về chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật; thời gian và tiến độ thực hiện; điều kiện nghiệm thu, bàn giao; giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng và phương thức thanh toán; thời hạn bảo hành (đối với các hợp đồng xây dựng có công việc phải bảo hành); quyền và nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; ngôn ngữ sử dụng; các thỏa thuận khác tùy theo từng loại hợp đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 17/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 22/BXD-KTXD

326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
222979