• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 221/TCT-CS năm 2016 giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 221/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng.

Trả lời Công văn số 3950/CT-THNVDT ngày 24/11/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nng về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

* Về hồ sơ khai LPTB đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng do Công ty sản xuất, lắp ráp sử dụng làm tài sản cố định

- Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 3. Sửa đổi Điều 5, Chương II như sau:

“Điều 5. G tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương ban hành.

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph quyết định việc xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định như sau:

1. Nguyên tắc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ:

c) Đi với tài sản khác:

Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ được xác định trên cơ sở phù hợp với giá chuyn nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước.

Giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường được xác định căn cứ cơ sở dữ liệu cơ quan chức năng của địa phương thu thập từ: giá bán do cơ sở sản xuất kinh doanh kê khai với cơ quan thuế; thông tin về giá từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (cơ quan Hải quan, Sở Công thương, Trung tâm thm định giá thuộc Sở Tài chính...); giá mua bán tài sản cùng loại tại cùng địa phương hoặc ở địa phương khác; thông tin thu thập từ người tiêu dùng; thông tin về giá các loại tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, bản tin thị trường...

Nguyên tắc xây dựng Bảng giá đi với một s trường hợp cụ thể:

- Đi với tài sản tự sản xuất, chế tạo: giá tính lệ phí trước bạ không được thấp hơn giá bán theo thông báo của đơn vị sản xuất. Trường hợp tài sản tự sản xuất để tiêu dùng thì giá tính lệ phí trước bạ không được thấp hơn giá thành sản phẩm của đơn vị sản xuất.

…”

- Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe:

“Điều 10. Giấy tờ của xe

1. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

a) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.

b) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

c) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Đà Nng nêu tại Công văn số 3950/CT-THNVDT ngày 24/11/2015; cụ thể như sau:

Trường hợp đơn vị tự sản xuất, lắp ráp xe ôtô để sử dụng làm tài sản cố định thì hồ sơ đăng ký xe cần phải có chứng từ xuất sản phẩm do Công ty sản xuất, lắp ráp để làm tài sản cố định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nng báo cáo UBND thành phố Đà Nng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hp thực hiện.

* Về chng từ nộp LPTB thông qua hình thức nộp thuế điện tử

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai Đề án thí điểm khai thuế và nộp thuế điện tử đối với cá nhân khai thuế, lệ phí trước bạ ôtô, xe máy, nhà đất...để thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử và triển khai kế hoạch hành động cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TCT ngày 20/03/2015. Trong quá trình triển khai, cơ quan Thuế sẽ phi hợp với cơ quan chức năng (Cục Đăng kim Việt Nam, Cục cảnh sát giao thông) thực hiện rà soát, hệ thống hóa các chính sách, chế độ hiện hành liên quan đến khai thuế và nộp thuế để xây dựng cơ chế phối hợp áp dụng thống nht toàn quc.

Trong khi chưa có văn bản chính thức, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xut của Cục Thuế thành phố Đà Nng nêu tại Công văn số 3950/CT-THNVDT ngày 24/11/2015.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nng được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC
(TCT).
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 221/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 221/TCT-CS

2.357

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301769